Praksa i teorija samoupravljanja na globalnom Jugu

U sklopu projekta ''Empowering workers’ struggle for workplace management and ownership'' kojeg je Centar za razvoj radničke participacije provodio u 2019. godini uz financijsku potporu Rosa Luxemburg Stiftung SEE napravljen je istraživački tekst koji razmatra praktične i teorijske aspekte funkcioniranja radničkih samoupravnih poduzeća u Južnoj Americi, s naglaskom na poduzeća preuzeta od strane radnika nakon što su prijašnji vlasnici obustavili proizvodnju (tzv. rekuperirana poduzeća - Empreses Recuperadas por sus Trabajadores). Autor teksta je Dario Farcy, član izvršnog odbora Federacije samoupravnih kooperativa Buenos Airesa (Fedecaba), istraživač i aktivist pokreta samoupravnih poduzeća u Argentini, a u osmišljavanju koncepta teksta i njegovom nastanku sudjelovali su i aktivisti CRRP-a Nikolina Rajković i Nikola Ptić. Tekst, na engelskom jeziku, dostupan je na ovoj poveznici.